College Faculty Staff


SrNoName
1.Mr. Nikhil Arrora
2.Mr. Videsh Kumar Saxena
3.Mr. Rasid Shah
4.Mr. Vinod Kumar
5.Miss Bhavna Sharma
6.Mr. Vipin Kumar
7.Mr. Dwarika Prasad
8.Mr. Raghuveer
9.Mr.Bhavna Agarwal
10.Mr. Ashi Agarwal
11.Mr.Budha Sen
12.Mr. Satis Kumar